Avaldsnes Ressurssenter TSB

Institusjonen ligger på Avaldsnes i Karmøy Kommune, ca 5 km fra Haugesund og ca. 2 km fra Haugesund lufthavn, Karmøy. Institusjonen ligger helt til sjøen ved innseilingen til Haugesund. Avaldsnes ressurssenter har totalt 15 rom, herav 2 rom for par. Flere av rommene har dusj/wc og er tilrettelagt for rullestol. Vi har heis, flere stuer og besøksrom.

God kommunikasjon med buss og fly.

Avaldsnes Ressurssenter har anbudsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) avtale med Helse Vest. Vi tilbyr også fritt behandlingsvalg plasser med avtale gjennom HELFO. Vi tar også imot personer iht straffegjennomføringslovens §12. I tillegg har vi godkjent poliklinikk.

Klinikkavdeling

Klinikken gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingstiden kan være fra 3 til 8 mnd utifra behov. Målgruppen er pasienter med rus og lettere psykiske problemer og som trenger et tilrettelagt behandlingsmiljø i institusjon. Avaldsnes Ressurssenter sin behandlingsprofil er basert på anerkjent kunnskap. Målsettingen med behandlingen er at rusavhengige skal mestre avhengighetsproblemet. Målgruppen er personer over 18 år. Vi tar inn begge kjønn også par, §12 soning og personer som er i LAR behandling. Kognitiv adferdsterapi er et viktig hjelpemiddel i denne prosessen. Det blir gjennomført gruppeterapi i tillegg til undervisning i ulike tema som er relevant hver uke. Støttesamtaler og individuell terapi er noen av de redskapene vi bruker i arbeidet med pasientene. Samtalebehandling gis også i andre behandlingsformer som løsningsfokusert terapi, motiverende intervju, mentaliseringsbasert behandling og arbeidstrening.

Stabilisering | Utredningsavdeling

Pasientene blir utredet for sine behandlingsbehov, får vurdert sin helsetilstand inkludert ulike nevropsykiatrisk tilstander. Stabiliseringsavdelingen gjelder også for pasienter som trenger å være i skjermede omgivelser ved opp- og nedtrapping av ulike medisiner, f.eks. i LAR, og som en forberedende fase til behandling. Fysisk aktivitet og trening er viktig her.
Alle pasienter skal ha samtaler med psykologspesialist som har mulighet til å gjennomføre utredninger. ​

På Avaldsnes Ressurssenter legges det til rette for oppøving av nødvendige ADL- ferdigheter, samt at man arbeider for at pasientene skal etablere gode dagliglivsvaner, f.eks. gjennom aktivitet. God behandling bygger på en aktiv pasient, aktiv både i forhold til sine egne ønsker og egen motivasjon og i forhold til adferd og dagliglivsaktivitet. Dette er for å klare å mestre problemer og tilslutt nå sine egne mål.

Flere av rommene er store med dusj/wc og er tilrettelagt for rullestol. Vi har heis, egen stue og besøksrom. Vi samarbeider med kiropraktor og fysioterapeut som har eget opptreningsopplegg for personer som trenger eget program.

Vi har et tverrfaglig godt personale bestående av psykologspesialist, lege, sykepleiere, sosionom, vernepleiere, aktivitører, arbeidsledere og merkantilt personale.

Fritt behandlingsvalg

Vi har avtale med Helfo at personer fra hele landet kan søke om tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor ordningen fritt behandlingsvalg.

Poliklinikk

Vi har avtale med Helse Vest og startet poliklinikk fom 1.november 2014. Det er psykologspesialist, tilsynslege, sosionom og sykepleier som har ansvaret for poliklinikken. Poliklinikken er åpen også på kveldstid.

Ambulante tjenester

brukes når pasienter er flyttet ut og trenger oppfølging og hjelp for å klare og fungere ute i samfunnet igjen. I tillegg dersom en dropper ut og trenger samtale og motivasjon for videre behandling.

Dagsenter med arbeidstreningsavdeling

Dagsenteret er et tilbud for pasienter som har behov for aktivitet på dagtid i en periode for å få til bedre rusmestring, men ikke har behov for døgnbehandling. Pasienter ved dagsenteret har egen bolig og møter på dagsenteret om morgenen.

Aktivitetene på dagsenteret blir individuelt tilpasset til en viss grad, men noen aktiviteter blir samkjørt med de andre avdelingene, spesielt undervisning i ulike tema. Gruppearbeid i tema som er viktig for pasientene blir også gjennomført på dagsenteret. De vil ha behov for samtaler med ulike fagpersoner for å jobbe med sine utfordringer og alle fagpersonene på Avaldsnes Ressurssenter kan benyttes. Pasientene på dagsenteret vil også få hjelp til å søke jobber og etablere et rusfritt nettverk. Dette gjør at de får normalisere seg tilbake til samfunnet igjen og lære seg å takle dagligdagse utfordringer i rusfri tilstand.

Arbeidstreningsavdeling

Arbeidstrening tilrettelegges individuelt. Vi mener dette er viktig for at pasientene skal oppleve mestring og lære nye ferdigheter evt. friske opp gammel erfaring fra tidligere arbeidssituasjoner. Tilbudet mht arbeidstrening er et av Norges beste hva gjelder normale arbeidsoppgaver og variasjon. Vi har brukthandel der pasientene kan være med på salgs- og lagerarbeid. Vi har en utegruppe som driver med flytteoppdrag for kunder, innhenting av varer til bruktbutikken og hagearbeid. Vi har båtavdeling som driver med mindre servicearbeid, vedlikehold og vårpuss av båter. Her er det også marina med utleie av båtplasser og vinterlagring av båter. Her kan pasientene bestemme selv om de ønsker å jobbe med verksted, båt, bil, brukthandel, i utegruppen på flyttebilen eller hagearbeid. ​

Stiftelsen Karmsund ABR Senter ble dannet 1. september 1991 og har store deler av behandlingskjeden innenfor rusomsorgen.
Meny