HISTORIE


Den spede begynnelse
Den 1. august 1991 samlet en gruppe engasjerte personer seg på Åkrehamn bedehus for å starte arbeid med Bo-, arbeidstrening og ettervern for rusmisbrukere. Initiativtaker var Halvor Hansen, som hadde jobbet på Blå Kors Haugesund sitt behandlingssenter, og sett behovet for arbeids- trening og ettervern som en forutsetning for å oppnå gode og varige resultater.

Det ble konstituert et styre, og følgende ble valgt: formann Halvor Hansen, sekretær Kristen Mølstre, samt styremedlemmene Sverre Sjøen, Margareth Stavang, Geir Grindhaug, Steffen Grindhaug, Svein O. Ødegaard, Sverre Larsen, Ove Kjell Sakseid og Finn Langåker.

Navnet på senteret ble Karmsund Arbeidstreningssenter, og det satt opp følgende formål:

  1. Stiftelsen Karmsund Arbeidstreningssenter har som formål å drive ettervernsarbeid for rusmisbrukere som har vært til behandling. For å gjøre overgangen til det vanlige samfunnet mest mulig smertefritt vil vi arbeide med arbeidstrening, botrening og sosialtrening. I tillegg vil vi forsøke å legge forholdene mest mulig til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter.
  2. Tilbudet er for tidligere rusmisbrukere som har vært til behandling og trenger videre oppfølging. Særlig gjelder dette misbrukere som har det sosiale nettverk intakt og som har vært lenge borte fra jobb.
  3. Stiftelsen har en klar kristen profil, der omsorgen for hele mennesket står i fokus. Opplegget er bygget på frivillighet.

Den 1. september 1991 ble det undertegnet leiekontrakt med Rolf Wee om leie av lokaler på Torvastad. Lokalene ble pusset opp og klargjort, og den 1. oktober kunne styret be inn til åpningsfest. Helse- og sosialsjef Arne Jæger Pedersen åpnet senteret. Han sa bl.a. i sin åpningstale: «De problemer som følger av alkoholisme er enorme, og det er et tankekors at dette problemet er så lite påaktet. Stiftelsen Karmsund Arbeidstreningssenter er et særdeles verdifullt tiltak som Karmøy kommune derfor har all grunn til å støtte opp om.» Han åpnet Senteret ved å tenne et lys som skulle symbolisere at lys gir varme og lys viser vei. Han håpet at dette kunne kjennetegne arbeidet. Dette er videreført i ABR-senteret sitt arbeid med å vise vei og støtte og hjelpe russkadde. Mottoet ble JA TIL EN NY FRAMTID.

Begynnelse
Den første beboer kom inn den 2. oktober, dagen etter innvielsen. Det var innredet rom for bo- og ettervern, og en arbeidstreningsavdeling sto klar. Her var det reparasjon av båter og snekker- avdeling i første etasje. Steffen Grindhaug ble arbeidsleder, og styret gikk på dugnad de første månedene og hjalp til med driften. Etter et halvt års drift ble Halvor Hansen ansatt som daglig leder. Det var 10 pasientplasser i lokalene på Torvastad.

Styret hadde ingen startkapital, og søkte Karmøy Helse- og sosialstyre om kr. 4000 til den første husleien, noe som ble innvilget. Det første driftsåret var budsjettet på kr. 845 000,-. (I dag er det på ca. 30 mill.) Andelsbrever ble solgt, og det ble søkt om støtte og gaver fra både menigheter og bedrifter. Den første bilen fikk Senteret gratis av Karmsund Kraftlag. Det var en liten lastebil med kran som ble brukt når de var på skogsarbeid eller kjøpte gamle biler som ble hugget opp.

Hauskevågen
I 1993 fikk Senteret leie Hauskevågen sildoljefabrikk. Her var det bedre forhold til å drive arbeidstrening. Det ble hugget opp biler og solgt bildeler, samt at en hadde vedproduksjon. Dette var gode arbeids- treningsoppgaver og samtidig ga det en økonomisk gevinst, slik at en kunne drive ettervern og oppfølging.

Kleiveland Gård
Kleiveland Gård på Hjelmeland ble kjøpt i 1996. Der drev en gårdsbruk med sauer, hester og høns. Ledelse og beboere ble gode venner med gårdbrukeren på nabogården, og Senteret fikk god hjelp av han. (Han kjøpte gården da Senteret solgte den i 2007).

Det ene huset på gården ble inntakssenter og det andre rehabiliteringssenter. Det var ordfører i Karmøy, Kjell Arvid Svendsen som stod for den offisielle åpningen. Han

tente lys på samme måte som Helse- og sosialsjef Arne Jæger- Pedersen gjorde ved åpningen av ABR-senteret.

Flytting til Avaldsnes
I 1998 kjøpte styret det gamle Toma bygget på Avaldsnes og innredet det til rehabiliteringssenter i 3. etasje. 1. og 2. etasje skulle brukes til brukthandel. Det tok et år med oppussing og innredning før bygget stod klart. Det meste av arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble lagt ned en imponerende dugnadsinnsats. Så kunne styret invitere til åpningsfest, og den offisielle åpning av Avaldsnes Ressurssenter ble foretatt av statssekretær Steinulf Tungesvik.

Ting la seg til rette før innflytting til i det nye senteret i 1999. Det meste av innboet senteret trengte fikk vi av Henderson hotell, alt fra senger og inventar til branndører. Vi trengte bare en pianokrakk og et salongbord, sier Halvor Hansen. Samme dag som vi skulle åpne, fikk vi både bord og krakk til brukthandelen. Men ikke nok med det. En person ringte fra Skånevik og fortalte at han nettopp hadde kjøpt ny salong som han ikke hadde brukt. Han hadde fått beskjed fra Jesus at han skulle gi salongen til ABR-senteret. Vi kunne klart se at det var Guds vilje vi stod i.

Halvor Hansen: ”Ting har lagt seg utrolig til rette. Kjenner vi står under Guds velsignelse.”